Termeni și condiții

Cămin bătrâni – CARO Senior, Cluj, Gilău
Prevederi Generale

Site-ul căminului de bătrâni CARO Senior, disponibil la adresa carosenior.ro, este deținut de către către ASSOC Senior SRL, o societate de drept român, cu sediul social în Aleea Nemira, nr. 20, localitatea Gilău, județ Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1184/2020, CUI 42460756.

Pentru a putea utiliza site-ul, utilizatorii trebuie să fie de acord cu prezentul regulament de Termeni și Condiții. Prin accesarea și utilizarea site-ului, utilizatorul ia cunoștință și celelalte politici relevante ale noastre.

ASSOC Senior SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site. De obicei, informațiile sunt puse gratuit la dispoziția utilizatorilor. Cu toate acestea, ASSOC Senior SRL își rezervă dreptul de a oferi pe site anumite servicii, cu condiția înregistrării anumitor date personale ale utilizatorilor. Datele furnizate de utilizatori pot fi folosite în campaniile de informare și promovare desfășurate de SC ASSOC Senior SRL.

Definirea termenilor
Site
Termenii „site”, „acest site” și „site-ul” folosiți în acest document se referă la site-ul carosenior.ro. Design-ul și conținutul site-ului aparțin în exclusivitate SC ASSOC Senior SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.

Utilizatorul/Utilizatorii
Prin termenii „utilizator”, „vizitator” și „dumneavoastră” înțelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează site-ul https://affinity.ro/, indiferent de motiv. Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter.

Regulament
Termenii „Regulament”, „Contract” și „Termeni și Condiții” se referă la prezentul contract de utilizare.

Date personale
Prin termenul „date personale”, înțelegem informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat personal. Acestea pot include numele dumneavoastră, numărul de telefon (inclusiv numărul de mobil), adresa de e-mail etc. Datele sunt furnizate cu scopul obținerii de informații, abonării la newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri.

Parteneri terți
Partenerii Terți reprezintă partenerii în numele cărora comunicăm (ex. partenerii media, colaboratori etc.). Lista completă a Partenerilor Terți se actualizează când este necesar. Partenerii Terți nu au acces la datele cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepția cazurilor în care Societatea a obținut un acord prealabil de la Utilizator în acest sens.

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal
Societatea și/sau Partenerii asociați numesc o persoană al cărui scop este informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumărea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare.

Copyright
Continutul site-ului carosenior.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea exclusivă a SC ASSOC Senior SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. De asemenea, ASSOC Senior SRL deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului acestui site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al SC ASSOC Senior SRL. În caz contrar, aceasta reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală și se sancționează conform legilor în vigoare.

Legături
Site-ul carosenior.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora. Așadar, SC ASSOC Senior SRL nu este responsabilă pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

Accesarea site-ului
Societatea nu garantează ca site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil. Dacă sunt necesare lucr[ri de întreținere și site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, ASSOC Senior SRL va informa utilizatorii la momentul accesării site-ului.

ASSOC Senior nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a companiei, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane.

Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de utilizatori.

Frauda
Orice încercare de a accesa baza de date, a modifica site-ul și conținutul sau de a afecta funcționarea sa și a serverului pe care carosenior.ro este găzduit va fi considerată tentativă de fraudă ce intră sub incidența legii penale.

Utilizarea site-ului
Utilizatorii nu au dreptul:

  • să acceseze și să utilizeze site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă;
  • să folosească site-ul într-o manieră sau să întreprindă vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii sau care să deterioreze performanța sau accesul web;
  • să republice materialele de pe site (incluzând republicarea pe alte site-uri);
  • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze site-ul, respectiv materialele de pe site în scopuri comerciale și necomerciale;
  • să folosească site-ul în orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă;
  • să folosească site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare;
  • să conducă orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu site-ul fără consimțământul prealabil și scris al ASSOC Senior SRL;
  • să folosească datele colectate de pe site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzând, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă;
  • să folosească datele colectate de pe site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entități.

Cererile pentru folosirea conținutului site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate prin mail la caro[at]assocsenior.ro sau la sediu, Aleea Nemira, nr. 20, Gilău, Cluj.

Având în vedere faptul că ASSOC Senior SRL dorește îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile. ASSOC Senior SRL poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de utilizatori, iar acestea pot fi trimise pe mail la caro[at]assocsenior.ro sau la sediu, Aleea Nemira, nr. 20, Gilău, Cluj.

Drept aplicabil în instanța competentă
Aceste Termene și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român.

Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legatura cu prezentele Termene și Condiții, pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresata spre soluționare instanței române competente.

Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlatură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

Varianta revizuită la 24.05.2021